• mercredi, novembre 28, 2018

PROEN IDC ตั้งอยู่ที่อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก เป็นศูนย์กลางระบบ อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย PROEN IDC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเป็น Data Center ที่ได้มาตรฐาน Tier 3 

Powered by WHMCompleteSolution